De Techniek

Het principe van de waterglas injectietechniek is eenvoudig, maar vooral erg effectief. Klik hier voor een grafische weergave van het complete proces.

De te ontgraven bouwput wordt begrensd door dam-, diep- of soilmix wanden. Geotechnisch onderzoek heeft de aanwezigheid van een injecteerbare laag (zand of fijnkorrelig grind) aangetoond. Op basis van het grondonderzoek is het injectieplan opgesteld. De voorbereiding van de feitelijke injectieprocedure vergt niet veel tijd: in de kassen van een geprepareerde damwandplank worden links en rechts injectielansen ingebracht, waarna de plank de bodem in wordt getrild* tot een vooraf bepaalde diepte. Vervolgens wordt de damwand getrokken, de injectielansen (flexibele kunststofslangen) blijven achter in de grond. De installatie schuift (meestal een meter) op en de procedure wordt herhaald. Na één of enkele dagen later worden de zwarte injectieslagen gekoppeld aan blauwe transportslangen die met de injectiecontainer zijn verbonden. Afhankelijk van de ingezette injectiecontainer worden tegelijkertijd 8, 16, 22 of zelfs 32 injectieslagen tegelijk gevuld met waterglas en harder, vermengd met water dat als transportmedium dient.

Swifterbant 14 mei'10001

Per injectiepunt wordt er voldoende waterglas in de grond gepompt om een bolvormig injectielichaam van ongeveer 1m ø te realiseren, een aantal meters onder de toekomstige vloer van de te graven bouwkuip. De aaneengesloten bollen vormen in de grond een dicht waterwerend ‘tapijt’ van grond, waterglas en harder. De grond boven de bodemafsluiter wordt gedraineerd om grond- en hemelwater af te voeren zodat de kuip droog ontgraven kan worden. Daarna worden de injectieslangen worden per twee tegelijk mechanisch uit de grond getrokken of ze worden met de grond afgegraven en afgevoerd. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Boven de bodemafsluiter wordt een grondpakket gehandhaafd om voldoende druk op het waterglastapijt uit te oefenen.

Sinds de start van Soil-ID in 2009 heeft de horizontale grondinjectie met waterglas een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De techniek van de horizontale grondinjectie was niet nieuw, integendeel zelfs. Toch was de methode in de loop van de jaren enigszins in onbruik geraakt, verdrongen door andere. Soil-ID herdefinieerde de methodiek, voerde een grote capaciteitsverbetering door en introduceerde een nieuwe norm in nauwkeurigheid en zekerheid. De overheden zijn zich inmiddels steeds kritischer zijn gaan opstellen t.a.v. de verlaging van het grondwaterpeil, met name in bebouwde omgeving. Horizontale grondinjecties maken bronbemaling grotendeels overbodig. Dat is een van de vele aspecten dat de huidige populariteit van de horizontale grondinjecties verklaart.

  • Horizontale waterglasinjecties worden met name toegepast als bouwkuipen worden gerealiseerd in gebieden waar het grondwaterpeil niet of nauwelijks mag worden aangepast.
  • en een natuurlijke ondergrondse kleilaag ontbreekt. (Mits op de juiste diepte gesitueerd, kan een aanwezige kleilaag als natuurlijke waterkering fungeren.)
  • Horizontale waterglasinjecties fungeren als tijdelijke waterkering. Op termijn lost het waterglas op in de grond. Zie verder onder milieu.
©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl